► ► ► [สถานการณ์ปกติ]
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
1.63
390.9
26.7 392.1 392.6 0.0 น้ำอิง เมือง 2018/11/18
04:24
CENDIM
STI16 ทต.ท่าวังทอง
0.37
386.6
2.3 389.5 390.5 0.0 น้ำอิง เมือง 2018/11/17
22:39
CENDIM
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.22
447.1
2.2 449.8 450.3 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2018/11/18
04:23
CENDIM
STI20 อบต.คือเวียง
0.68
414.6
0.4 417.7 418.2 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2018/11/18
04:28
CENDIM
STI21 ทม.ดอกคำใต้
1.76
396.7
0.7 397.5 398.0 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2018/11/18
04:24
CENDIM
STI22 ทม.ดอกคำใต้
1.98
393.1
1.9 393.9 394.4 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2018/11/18
04:24
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.38
446.4
0.1 447.7 448.2 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2018/11/16
16:29
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
1.76
399.8
0 400.8 401.3 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2018/11/18
04:24
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
0.57
414.1
1.1 418.8 419.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2018/11/18
04:24
CENDIM
STI26 ทม.พะเยา
2.47
395.0
1.4 396.8 397.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2018/11/18
04:24
CENDIM
TY.48 บ้านแฮะ
3.08
354.4
0 354.7 355.5 3 น้ำยม ปง 2018/11/18
04:15
กรม
ชลประทาน
TY.31 บ้านทุ่งหนอง
5.58
262.6
0 265.3 267.4 6 น้ำยม ปง 2018/11/18
04:15
กรม
ชลประทาน