STI19 ทต.หนองหล่ม


ระดับน้ำ

0.1 ม.


447.005 ม.รทก.
อัตราการไหล

1.4 3/วินาที
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ภูมิอากาศ

อุณหภูมิ 32.0 °C

ความชื้นสัมพันธ์ 75.0 %

ตรวจวัดเมื่อ 2022/12/06 16:01 น.
ระดับน้ำ
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI19
ชื่อสถานี ทต.หนองหล่ม
ลำน้ำ ร่องช้าง
สถานที่ติดตั้ง บ้านแม่พริก
หนองหล่ม
ดอกคำใต้
ระดับท้องน้ำ 446.905 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 451.284 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 449.784 (ม.รทก.)
2.879 (ม.)
ระดับวิกฤต 450.284 (ม.รทก.)
3.379 (ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 0.1 ม.
447.005 ม.รทก.
อัตราการไหล 1.4 ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2022/12/06 16:01

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองหล่ม
โทรศัพท์ 054-892254