STI20 อบต.คือเวียง


ระดับน้ำ

1.19 ม.


415.11 ม.รทก.
อัตราการไหล

1.4 3/วินาที
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ภูมิอากาศ

อุณหภูมิ 0.0 °C

ความชื้นสัมพันธ์ 0.0 %

ตรวจวัดเมื่อ 2022/09/29 08:49 น.
ระดับน้ำ
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI20
ชื่อสถานี อบต.คือเวียง
ลำน้ำ ร่องช้าง
สถานที่ติดตั้ง บ้านศรีดอนมูล
คือเวียง
ดอกคำใต้
ระดับท้องน้ำ 413.92 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 419.244 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 417.744 (ม.รทก.)
3.824 (ม.)
ระดับวิกฤต 418.244 (ม.รทก.)
4.324 (ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.19 ม.
415.11 ม.รทก.
อัตราการไหล 1.4 ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2022/09/29 08:49

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
โทรศัพท์ 054-457067