STI24 ทต.บ้านต๊ำ


ระดับน้ำ

1.76 ม.


399.8 ม.รทก.
อัตราการไหล

0.06 3/วินาที
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 2.4 มม.
ภูมิอากาศ

อุณหภูมิ 0.0 °C

ความชื้นสัมพันธ์ 0.0 %

ตรวจวัดเมื่อ 2022/08/20 12:18 น.
ระดับน้ำ
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI24
ชื่อสถานี ทต.บ้านต๊ำ
ลำน้ำ ห้วยแม่ต๊ำ
สถานที่ติดตั้ง บ้านต๊ำพระแล
บ้านต๊ำ
เมือง
ระดับท้องน้ำ 398.04 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 402.288 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 400.788 (ม.รทก.)
2.748 (ม.)
ระดับวิกฤต 401.288 (ม.รทก.)
3.248 (ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.76 ม.
399.8 ม.รทก.
อัตราการไหล 0.06 ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2022/08/20 12:18

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
โทรศัพท์ 054-888345