STI30 อบต.ภูซาง


ระดับน้ำ

1.01 ม.


466.535 ม.รทก.
อัตราการไหล

2.1 3/วินาที
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ภูมิอากาศ

อุณหภูมิ 0.0 °C

ความชื้นสัมพันธ์ 0.0 %

ตรวจวัดเมื่อ 2022/09/29 08:49 น.
ระดับน้ำ
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI30
ชื่อสถานี อบต.ภูซาง
ลำน้ำ น้ำเปื๋อย
สถานที่ติดตั้ง หนองเลา
ภูซาง
ภูซาง
ระดับท้องน้ำ 465.525 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 470.821 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 469 (ม.รทก.)
3.475 (ม.)
ระดับวิกฤต 470 (ม.รทก.)
4.475 (ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.01 ม.
466.535 ม.รทก.
อัตราการไหล 2.1 ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2022/09/29 08:49

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง
โทรศัพท์ 054-452511