STI33 อบต.เจดีย์คำ


ระดับน้ำ

1.68 ม.


394.43 ม.รทก.
อัตราการไหล

0.6 3/วินาที
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ภูมิอากาศ

อุณหภูมิ 0.0 °C

ความชื้นสัมพันธ์ 0.0 %

ตรวจวัดเมื่อ 2022/09/29 08:25 น.
ระดับน้ำ
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI33
ชื่อสถานี อบต.เจดีย์คำ
ลำน้ำ น้ำญวน
สถานที่ติดตั้ง บ้านปุ
เจดีย์คำ
เชียงคำ
ระดับท้องน้ำ 392.75 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 398.02 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 396.5 (ม.รทก.)
3.75 (ม.)
ระดับวิกฤต 397 (ม.รทก.)
4.25 (ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.68 ม.
394.43 ม.รทก.
อัตราการไหล 0.6 ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2022/09/29 08:25

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ
โทรศัพท์ 054-452776