STI36 ทต.ฝายกวาง
สถานีขัดข้องหน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลฝายกวาง

โทร: 054-465342

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI36
ชื่อสถานี ทต.ฝายกวาง
ลำน้ำ น้ำแม่ลาว
สถานที่ติดตั้ง บ้านปัว
ฝายกวาง
เชียงคำ
ระดับท้องน้ำ 410.49 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 416.269 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 413.5 (ม.รทก.)
3.01 (ม.)
ระดับวิกฤต 414.5 (ม.รทก.)
4.01 (ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.1 ม.
411.59 ม.รทก.
อัตราการไหล 9.7 ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2021/02/22 23:49

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน เทศบาลตำบลฝายกวาง
โทรศัพท์ 054-465342