การมีส่วนร่วมของชุมชน


ระบบสารสนเทศในการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม
ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม จังหวัดพะเยา
       ระบบสารสนเทศเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วมนั้น ได้ติดตั้งเพื่อศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ำท่วมโดยผ่านการมีส่วนน่วมของชุมชน พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผุ้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ โดยที่

ระยะที่1 : ได้ความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 8 ที่และทำการติดติดตั้งสถานีตรวจวัดทั้งหมด 10 สถานี ได้แก่
  อำเภอเมืองพะเยา
 • เทศบาลตำบลท่าจำปี 1 สถานี คือสถานี STI15 : ทต.ท่าจำปี
 • เทศบาลตำบลท่าวังทอง 1 สถานี คือสถานี STI16 : ทต.ท่าวังทอง
 • เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 2 สถานี คือสถานี STI23 : ทต.บ้านต๊ำ และ STI24 : ทต.บ้านต๊ำ
 • เทศบาลตำบลแม่กา 1 สถานี คือสถานี STI25 : ทต.แม่กา
 • เทศบาลเมืองพะเยา 1 สถานี คือสถานี STI26 : ทม.พะเยา
 • อำเภอดอกคำใต้
 • เทศบาลตำบลหนองหล่ม 1 สถานี คือสถานี STI19 : ทต.หนองหล่ม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง 1 สถานี คือสถานี STI20 : อบต.คือเวียง
 • เทศบาลเมืองดอกคำใต้ 2 สถานี คือสถานี STI21 : ทม.ดอกคำใต้ และ STI22 : ทม.ดอกคำใต้

การประชุมชี้แจงโครงการ

Smiley face

ลงพื้นที่สำรวจตำแหน่งติดตั้ง

Smiley face

ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ

Smiley faceระยะที่2 : ได้ความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้น 8 ที่และทำการติดติดตั้งสถานีตรวจวัดทั้งหมด 8 สถานี ได้แก่
  อำเภอภูซาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง 1 สถานี คือสถานี STI30 : อบต.ภูซาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก 1 สถานี คือสถานี STI31 : อบต.ป่าสัก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น 1 สถานี คือสถานี STI32 : อบต.ร่มเย็น
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์คำ 1 สถานี คือสถานี STI33 : อบต.เจดีย์คำ
 • อำเภอเชียงคำ
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบาน 1 สถานี คือสถานี STI34 : อบต.เชียงบาน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว 1 สถานี คือสถานี STI35 : อบต.แม่ลาว
 • เทศบาลตำบลฝายกวาง 1 สถานี คือสถานี STI36 : ทต.ฝายกวาง
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง 1 สถานี คือสถานี STI36 : อบต.เชียงแรง

การประชุมชี้แจงโครงการ

Smiley face

ลงพื้นที่สำรวจตำแหน่งติดตั้ง

Smiley face

ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ

Smiley face