STI15 ทต.ท่าจำปี


ระดับน้ำ

1.76 ม.


391.04 ม.รทก.
อัตราการไหล

32.2 3/วินาที
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ภูมิอากาศ

อุณหภูมิ 33.0 °C

ความชื้นสัมพันธ์ 94.0 %

ตรวจวัดเมื่อ 2022/08/20 12:09 น.
ระดับน้ำ
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI15
ชื่อสถานี ทต.ท่าจำปี
ลำน้ำ น้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง บ้านต๊ำนกกก
ท่าจำปี
เมือง
ระดับท้องน้ำ 389.28 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 393.623 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 392.123 (ม.รทก.)
2.843 (ม.)
ระดับวิกฤต 392.623 (ม.รทก.)
3.343 (ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.76 ม.
391.04 ม.รทก.
อัตราการไหล 32.2 ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2022/08/20 12:09

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าจำปี
โทรศัพท์ 054-463088