► ► ► [สถานการณ์ปกติ]
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
N/A
N/A
6.2 392.1 392.6 0.0 น้ำอิง เมือง 2019/05/26
22:41
CENDIM
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.15
447.1
1.7 449.8 450.3 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2019/05/26
22:40
CENDIM
STI20 อบต.คือเวียง
0.28
414.2
0.8 417.7 418.2 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2019/05/20
09:05
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.27
446.3
0.1 447.7 448.2 22.4 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2019/05/26
22:41
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
1.19
399.2
0.1 400.8 401.3 6.2 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2019/05/26
22:41
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
0.82
466.3
0.6 469.0 470.0 0.6 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2019/05/26
22:38
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.29
407.7
0.8 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2019/05/26
22:41
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
1.35
494.8
2.2 496.0 496.5 0.4 น้ำญวน เชียงคำ 2019/05/26
22:39
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.33
394.1
0.1 396.5 397.0 0.2 น้ำญวน เชียงคำ 2019/05/26
22:41
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.26
391.4
0.1 393.5 394.5 0.4 น้ำแวน เชียงคำ 2019/05/26
22:41
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.16
474.1
12.1 477.0 478.0 0.4 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2019/05/26
22:40
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
1.35
411.8
14.8 415.0 416.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2019/05/26
22:41
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.43
382.5
5.2 386.0 387.0 0.2 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2019/05/26
22:41
CENDIM
TY.48 บ้านแฮะ
3.06
354.3
0.0 354.7 355.5 0 น้ำยม ปง 2019/05/26
22:15
กรม
ชลประทาน
TY.47 อำเภอปง
0.1
287.8
0.0 290.9 291.7 0 น้ำยม ปง 2019/05/26
22:15
กรม
ชลประทาน
TY.31 บ้านทุ่งหนอง
5.57
262.6
0.0 265.3 267.4 0 น้ำยม ปง 2019/05/26
22:15
กรม
ชลประทาน