ข้อมูลเชิงพื้นที่


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
N/A
N/A
178.6 392.1 392.6 0.0 น้ำอิง เมือง 2021/10/18
02:03
CENDIM
STI19 ทต.หนองหล่ม
1.09
448.0
9.8 449.8 450.3 0.8 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2021/10/20
19:48
CENDIM
STI21 ทม.ดอกคำใต้
1.76
396.7
0.7 397.5 398.0 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2021/10/20
19:48
CENDIM
STI22 ทม.ดอกคำใต้
2
393.1
2.0 393.9 394.4 0.4 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2021/10/20
19:48
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.54
446.6
0.6 447.7 448.2 2.2 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2021/10/20
19:48
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
0.51
414.0
1.0 418.8 419.3 1.8 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2021/10/20
19:49
CENDIM
STI26 ทม.พะเยา
3.4
395.9
16.4 396.8 397.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2021/10/17
17:13
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
0.87
466.4
0.9 469.0 470.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2021/10/20
19:47
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.43
407.8
1.7 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2021/10/20
11:42
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
1.46
494.9
4.4 496.0 496.5 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2021/10/20
19:48
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.65
394.4
0.5 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2021/10/15
23:41
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.73
391.9
2.9 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2021/10/15
23:38
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.5
474.4
16.2 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2021/10/15
23:39
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
0.77
411.3
4.4 413.5 414.5 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2021/10/15
23:39
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.6
382.6
7.3 386.0 387.0 0.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2021/10/20
11:38
CENDIM