ข้อมูลเชิงพื้นที่


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.1
447.0
1.4 449.8 450.3 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2022/12/06
16:01
CENDIM
STI21 ทม.ดอกคำใต้
1.72
396.7
0.3 397.5 398.0 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2022/12/07
03:25
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.21
407.6
0.5 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2022/12/01
22:02
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.43
394.2
0.1 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2022/12/07
03:25
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.71
391.9
2.7 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2022/12/07
00:08
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.2
474.1
12.5 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2022/12/07
03:27
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
1.54
412.0
19.2 413.5 414.5 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2022/12/06
19:12
CENDIM