ข้อมูลเชิงพื้นที่


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
N/A
N/A
109.6 392.1 392.6 5.2 น้ำอิง เมือง 2020/10/20
21:11
CENDIM
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.46
447.4
4.0 449.8 450.3 0.4 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2020/10/20
21:09
CENDIM
STI22 ทม.ดอกคำใต้
1.64
392.8
0.3 393.9 394.4 2.6 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2020/10/20
21:11
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.35
446.4
0.1 447.7 448.2 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2020/10/15
05:06
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
2.73
400.8
20.3 400.8 401.3 7.2 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2020/10/20
21:09
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
0.84
414.3
1.9 418.8 419.3 5.8 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2020/10/20
21:12
CENDIM
STI26 ทม.พะเยา
3.02
395.6
8.2 396.8 397.3 6.4 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2020/10/20
21:10
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
0.72
466.2
0.1 469.0 470.0 1.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2020/10/20
21:10
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.31
407.7
0.9 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2020/10/20
21:11
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
0.83
494.3
0.1 496.0 496.5 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2020/10/17
07:14
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.56
394.3
0.2 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2020/10/20
21:10
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.69
391.9
2.4 393.5 394.5 0.2 น้ำแวน เชียงคำ 2020/10/20
21:12
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.42
474.3
15.2 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2020/10/19
14:28
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
1.24
411.7
12.5 413.5 414.5 0.6 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2020/10/20
21:11
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.45
382.5
5.4 386.0 387.0 0.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2020/10/20
21:11
CENDIM