ข้อมูลเชิงพื้นที่


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
N/A
N/A
207.2 392.1 392.6 0.0 น้ำอิง เมือง 2021/05/03
21:22
CENDIM
STI19 ทต.หนองหล่ม
1.23
448.1
11.3 449.8 450.3 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2021/05/03
13:02
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.38
446.4
0.1 447.7 448.2 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2021/05/05
06:06
CENDIM
STI26 ทม.พะเยา
3.07
395.6
9.2 396.8 397.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2021/05/06
13:17
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.39
394.1
0.1 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2021/05/06
13:18
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.91
392.1
6.0 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2021/05/06
13:15
CENDIM