ข้อมูลเชิงพื้นที่


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
0.19
389.5
1.9 392.1 392.6 0.0 น้ำอิง เมือง 2021/07/28
00:55
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.58
446.6
0.8 447.7 448.2 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2021/07/30
17:34
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
N/A
N/A
94.3 400.8 401.3 1.8 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2021/07/31
22:09
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
0.76
414.2
1.6 418.8 419.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2021/07/31
22:05
CENDIM
STI26 ทม.พะเยา
3.04
395.6
8.6 396.8 397.3 0.4 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2021/07/31
22:09
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.46
407.9
2.0 410.0 411.0 0.2 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2021/07/31
22:07
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
1.44
494.9
3.9 496.0 496.5 0.2 น้ำญวน เชียงคำ 2021/07/31
22:08
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.64
394.4
0.4 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2021/07/31
22:06
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.62
474.5
17.7 477.0 478.0 0.4 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2021/07/31
22:06
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
0.8
411.3
4.8 413.5 414.5 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2021/07/31
22:10
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.57
382.6
6.8 386.0 387.0 0.6 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2021/07/31
22:10
CENDIM