STI16 ทต.ท่าวังทอง


ระดับน้ำ

1.05 ม.


387.316 ม.รทก.
อัตราการไหล

2.4 3/วินาที
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ภูมิอากาศ

อุณหภูมิ 36.0 °C

ความชื้นสัมพันธ์ 41.0 %

ตรวจวัดเมื่อ 2020/06/03 14:03 น.
ระดับน้ำ
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI16
ชื่อสถานี ทต.ท่าวังทอง
ลำน้ำ น้ำอิง
สถานที่ติดตั้ง บ้านเจดีย์งาม
ท่าวังทอง
เมือง
ระดับท้องน้ำ 386.266 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 390.57 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 389.5 (ม.รทก.)
3.234 (ม.)
ระดับวิกฤต 390.5 (ม.รทก.)
4.234 (ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.05 ม.
387.316 ม.รทก.
อัตราการไหล 2.4 ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2020/06/03 14:03

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าวังทอง
โทรศัพท์ 054-412953