STI25 ทต.แม่กา


ระดับน้ำ

1.48 ม.


414.965 ม.รทก.
อัตราการไหล

4.5 3/วินาที
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ภูมิอากาศ

อุณหภูมิ 32.0 °C

ความชื้นสัมพันธ์ 69.0 %

ตรวจวัดเมื่อ 2022/08/20 12:07 น.
ระดับน้ำ
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI25
ชื่อสถานี ทต.แม่กา
ลำน้ำ ห้วยแม่ต๋ำ
สถานที่ติดตั้ง บ้านแม่กาหลวง
แม่กา
เมือง
ระดับท้องน้ำ 413.485 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 420.285 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 418.785 (ม.รทก.)
5.3 (ม.)
ระดับวิกฤต 419.285 (ม.รทก.)
5.8 (ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.48 ม.
414.965 ม.รทก.
อัตราการไหล 4.5 ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2022/08/20 12:07

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน เทศบาลตำบลแม่กา
โทรศัพท์ 054-466605