STI26 ทม.พะเยา


ระดับน้ำ

3.4 ม.


395.93 ม.รทก.
อัตราการไหล

16.4 3/วินาที
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ภูมิอากาศ

อุณหภูมิ 0.0 °C

ความชื้นสัมพันธ์ 0.0 %

ตรวจวัดเมื่อ 2021/10/17 17:13 น.
ระดับน้ำ
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI26
ชื่อสถานี ทม.พะเยา
ลำน้ำ ห้วยแม่ต๋ำ
สถานที่ติดตั้ง บ้านแม่ต่ำป่าลาน
แม่ต๋ำ
เมือง
ระดับท้องน้ำ 392.53 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 399.18 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 396.83 (ม.รทก.)
4.3 (ม.)
ระดับวิกฤต 397.33 (ม.รทก.)
4.8 (ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 3.4 ม.
395.93 ม.รทก.
อัตราการไหล 16.4 ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2021/10/17 17:13

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน เทศบาลเมืองพะเยา
โทรศัพท์ 054-431350