STI35 อบต.แม่ลาว


ระดับน้ำ

1.74 ม.


474.66 ม.รทก.
อัตราการไหล

19.3 3/วินาที
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ภูมิอากาศ

อุณหภูมิ 0.0 °C

ความชื้นสัมพันธ์ 0.0 %

ตรวจวัดเมื่อ 2022/09/29 08:05 น.
ระดับน้ำ
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI35
ชื่อสถานี อบต.แม่ลาว
ลำน้ำ น้ำแม่ลาว
สถานที่ติดตั้ง บ้านสบทุ
แม่ลาว
เชียงคำ
ระดับท้องน้ำ 472.92 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 478.922 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 477 (ม.รทก.)
4.08 (ม.)
ระดับวิกฤต 478 (ม.รทก.)
5.08 (ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 1.74 ม.
474.66 ม.รทก.
อัตราการไหล 19.3 ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2022/09/29 08:05

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาว
โทรศัพท์ 054-483645