STI37 อบต.เชียงแรง


ระดับน้ำ

4.88 ม.


382.91 ม.รทก.
อัตราการไหล

15.8 3/วินาที
ปริมาณน้ำฝน
สะสม 1 ชม 0.0 มม.

สะสม 24 ชม 0.0 มม.
ภูมิอากาศ

อุณหภูมิ 33.0 °C

ความชื้นสัมพันธ์ 63.0 %

ตรวจวัดเมื่อ 2022/08/20 11:50 น.
ระดับน้ำ
ภาพตัดขวางลำน้ำ

สถานีโทรมาตรตรวจวัดปริมาณน้ำข้อมูลพื้นฐานสถานี
รหัสสถานี STI37
ชื่อสถานี อบต.เชียงแรง
ลำน้ำ น้ำแม่ลาว
สถานที่ติดตั้ง บ้านร้อง
เชียงแรง
ภูซาง
ระดับท้องน้ำ 378.03 (ม.รทก.)
ระดับตลิ่ง 389.127 (ม.รทก.)
ระดับเตือนภัย 386 (ม.รทก.)
7.97 (ม.)
ระดับวิกฤต 387 (ม.รทก.)
8.97 (ม.)

ปริมาณน้ำ
ระดับน้ำ 4.88 ม.
382.91 ม.รทก.
อัตราการไหล 15.8 ลบ.ม./วินาที
ตรวจวัดเมื่อ 2022/08/20 11:50

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแรง
โทรศัพท์ 054-465067