► ► ► [ สถานการณ์ปกติ ]
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
N/A
N/A
81.0 392.1 392.6 0.0 น้ำอิง เมือง 2022/09/29
08:53
CENDIM
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.29
447.2
2.7 449.8 450.3 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2022/09/29
08:54
CENDIM
STI20 อบต.คือเวียง
1.2
415.1
1.5 417.7 418.2 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2022/09/29
08:54
CENDIM
STI21 ทม.ดอกคำใต้
1.89
396.9
2.5 397.5 398.0 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2022/09/29
08:52
CENDIM
STI22 ทม.ดอกคำใต้
2.3
393.4
4.5 393.9 394.4 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2022/09/29
08:53
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
2.02
400.1
3.8 400.8 401.3 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2022/09/29
08:51
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
0.89
414.4
2.0 418.8 419.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2022/09/29
08:54
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
1.02
466.5
2.2 469.0 470.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2022/09/29
08:54
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.35
407.7
1.2 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2022/09/29
08:54
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.68
394.4
0.6 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2022/09/29
08:55
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.92
392.1
6.2 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2022/09/29
08:55
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.77
474.7
19.7 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2022/09/29
08:55
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
1.03
411.5
8.5 413.5 414.5 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2022/09/29
08:56
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.86
382.9
14.9 386.0 387.0 0.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2022/09/29
08:51
CENDIM