► ► ► [ สถานการณ์ปกติ ]
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.24
447.1
2.4 449.8 450.3 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2022/01/22
16:08
CENDIM
STI21 ทม.ดอกคำใต้
1.1
396.1
3.1 397.5 398.0 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2022/01/22
21:16
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.42
446.5
0.2 447.7 448.2 0.2 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2022/01/22
16:15
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
0.14
413.6
0.4 418.8 419.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2022/01/22
21:17
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
0.87
466.4
0.9 469.0 470.0 0.2 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2022/01/22
00:54
CENDIM