► ► ►
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
N/A
N/A
109.6 392.1 392.6 0.0 น้ำอิง เมือง 2020/08/06
20:28
CENDIM
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.35
447.3
3.2 449.8 450.3 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2020/08/07
05:11
CENDIM
STI20 อบต.คือเวียง
N/A
N/A
76.2 417.7 418.2 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2020/08/03
00:53
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.37
446.4
0.1 447.7 448.2 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2020/08/07
05:08
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
1.38
399.4
0.1 400.8 401.3 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2020/08/06
00:32
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
0.43
413.9
0.8 418.8 419.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2020/08/07
05:09
CENDIM
STI26 ทม.พะเยา
3.05
395.6
8.8 396.8 397.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2020/08/07
05:12
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
1.41
466.9
7.3 469.0 470.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2020/08/07
05:12
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
1.11
408.5
11.9 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2020/08/07
05:08
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
3.5
497.0
90.6 496.0 496.5 1.0 น้ำญวน เชียงคำ 2020/08/07
05:10
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
2.01
394.8
2.5 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2020/08/07
05:12
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.82
392.0
4.4 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2020/08/05
15:48
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
2.25
475.2
26.1 477.0 478.0 52.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2020/08/07
05:11
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
0.93
411.4
6.8 413.5 414.5 18.8 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2020/08/07
05:07
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.72
382.8
10.0 386.0 387.0 14.8 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2020/08/07
05:08
CENDIM