► ► ►
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
1.45
390.7
19.9 392.1 392.6 0.0 น้ำอิง เมือง 2019/10/24
06:33
CENDIM
STI21 ทม.ดอกคำใต้
1.43
396.4
0.1 397.5 398.0 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2019/10/24
06:33
CENDIM
STI22 ทม.ดอกคำใต้
1.73
392.8
0.6 393.9 394.4 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2019/10/24
06:33
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.29
446.4
0.1 447.7 448.2 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2019/10/24
06:33
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
1.45
399.5
0.1 400.8 401.3 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2019/10/24
06:31
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
0.26
413.7
0.5 418.8 419.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2019/10/24
06:28
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
0.76
466.3
0.3 469.0 470.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2019/10/24
06:30
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.49
407.9
2.2 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2019/10/24
06:32
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
1.28
494.7
1.1 496.0 496.5 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2019/10/24
06:31
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.51
394.3
0.1 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2019/10/24
06:29
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.69
391.9
2.4 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2019/10/24
06:33
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.31
474.2
13.9 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2019/10/24
06:30
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
1.52
412.0
18.7 413.5 414.5 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2019/10/24
06:33
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.4
382.4
5.0 386.0 387.0 0.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2019/10/24
06:33
CENDIM
TY.48 บ้านแฮะ
3.07
354.4
0.0 354.7 355.5 0 น้ำยม ปง 2019/10/24
06:30
กรม
ชลประทาน
TY.47 อำเภอปง
N/A
N/A
0.0 290.9 291.7 0 น้ำยม ปง 2019/10/24
06:30
กรม
ชลประทาน
TY.31 บ้านทุ่งหนอง
5.56
262.6
0.0 265.3 267.4 0 น้ำยม ปง 2019/10/24
06:30
กรม
ชลประทาน