► ► ►
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI19 ทต.หนองหล่ม
1.2
448.1
11.0 449.8 450.3 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2021/01/18
23:52
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
N/A
N/A
0.2 418.8 419.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2021/01/18
23:55
CENDIM
STI26 ทม.พะเยา
2.72
395.3
3.8 396.8 397.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2021/01/12
23:21
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
0.62
466.1
0.1 469.0 470.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2021/01/16
11:01
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.04
407.4
0.1 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2021/01/18
20:37
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.21
394.0
0.1 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2021/01/18
23:53
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
1.29
411.8
13.5 413.5 414.5 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2021/01/18
23:56
CENDIM