► ► ►
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI16 ทต.ท่าวังทอง
1.05
387.3
2.4 389.5 390.5 0.0 น้ำอิง เมือง 2020/06/03
14:03
CENDIM
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.62
447.5
5.3 449.8 450.3 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2020/06/01
10:57
CENDIM
STI20 อบต.คือเวียง
0.07
414.0
1.5 417.7 418.2 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2020/06/04
08:20
CENDIM
STI22 ทม.ดอกคำใต้
1.37
392.5
0.1 393.9 394.4 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2020/06/05
03:45
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.86
446.9
2.7 447.7 448.2 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2020/06/03
10:44
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
1.68
399.7
0.1 400.8 401.3 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2020/06/05
03:44
CENDIM
STI26 ทม.พะเยา
2.26
394.8
0.4 396.8 397.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2020/06/05
03:43
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.16
407.6
0.3 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2020/06/05
03:44
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
1.39
494.9
2.9 496.0 496.5 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2020/06/05
03:42
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.32
394.1
0.1 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2020/06/05
03:42
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
2.59
390.8
8.6 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2020/06/05
03:45
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.05
474.0
10.8 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2020/06/05
03:44
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
1.39
411.9
15.7 413.5 414.5 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2020/06/05
03:44
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
3.9
381.9
3.5 386.0 387.0 0.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2020/06/05
03:45
CENDIM