► ► ►
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.31
446.4
0.1 447.7 448.2 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2019/12/01
22:52
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
0.66
466.2
0.1 469.0 470.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2019/12/02
03:00
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.22
407.6
0.5 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2019/12/02
02:57
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
1.3
494.8
1.4 496.0 496.5 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2019/12/02
03:00
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.36
394.1
0.1 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2019/12/02
03:01
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.62
391.8
1.5 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2019/12/02
02:57
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.01
473.9
10.3 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2019/12/06
05:17
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
1.53
412.0
18.9 413.5 414.5 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2019/12/02
02:57
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.23
382.3
4.3 386.0 387.0 0.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2019/12/06
05:17
CENDIM