► ► ►
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI16 ทต.ท่าวังทอง
1.27
387.5
6.2 389.5 390.5 0.0 น้ำอิง เมือง 2020/01/13
13:41
CENDIM
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.28
447.2
2.6 449.8 450.3 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2020/01/19
09:09
CENDIM
STI20 อบต.คือเวียง
0.29
414.2
0.8 417.7 418.2 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2020/01/18
16:53
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
1.17
494.6
0.1 496.0 496.5 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2020/01/17
02:10
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.46
394.2
0.1 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2020/01/19
09:07
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.63
391.8
1.6 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2020/01/17
02:11
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.06
474.0
10.9 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2020/01/19
09:08
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
3.98
382.0
3.8 386.0 387.0 0.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2020/01/19
09:06
CENDIM