► ► ►
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.38
447.3
3.4 449.8 450.3 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2021/06/07
09:02
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
N/A
N/A
0.8 418.8 419.3 8.2 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2021/06/14
03:32
CENDIM
STI26 ทม.พะเยา
2.24
394.8
0.3 396.8 397.3 4.4 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2021/06/14
03:33
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.49
407.9
2.2 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2021/06/14
03:33
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.47
394.2
0.1 396.5 397.0 10.6 น้ำญวน เชียงคำ 2021/06/14
03:30
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.75
391.9
3.2 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2021/06/12
12:34
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.55
474.5
16.8 477.0 478.0 14.8 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2021/06/14
03:34
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
0.75
411.2
4.1 413.5 414.5 11.4 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2021/06/14
03:31
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.48
382.5
5.7 386.0 387.0 14.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2021/06/14
03:31
CENDIM