► ► ►
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
N/A
N/A
5.2 392.1 392.6 0.0 น้ำอิง เมือง 2020/07/01
07:04
CENDIM
STI16 ทต.ท่าวังทอง
0.94
387.2
1.2 389.5 390.5 0.0 น้ำอิง เมือง 2020/07/03
12:42
CENDIM
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.56
447.5
4.8 449.8 450.3 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2020/07/01
06:47
CENDIM
STI20 อบต.คือเวียง
N/A
N/A
74.7 417.7 418.2 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2020/07/03
08:04
CENDIM
STI22 ทม.ดอกคำใต้
1.26
392.4
0.1 393.9 394.4 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2020/07/04
09:19
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.31
446.4
0.1 447.7 448.2 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2020/07/04
09:24
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
0.92
399.0
0.1 400.8 401.3 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2020/07/03
20:23
CENDIM
STI26 ทม.พะเยา
2.96
395.5
7.2 396.8 397.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2020/07/04
09:20
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
0.75
466.3
0.2 469.0 470.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2020/07/04
09:23
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.25
407.6
0.7 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2020/07/04
09:23
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
1.53
495.0
5.9 496.0 496.5 1.0 น้ำญวน เชียงคำ 2020/07/04
09:21
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.39
394.1
0.1 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2020/07/04
09:20
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.74
391.9
3.1 393.5 394.5 0.6 น้ำแวน เชียงคำ 2020/07/04
08:59
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.19
474.1
12.4 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2020/07/02
02:50
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
1.35
411.8
14.8 413.5 414.5 0.2 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2020/07/04
09:23
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.44
382.5
5.3 386.0 387.0 0.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2020/07/03
23:54
CENDIM