► ► ► [ สถานการณ์ปกติ ]
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI20 อบต.คือเวียง
1.01
414.9
0.9 417.7 418.2 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2022/06/25
07:43
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
N/A
N/A
94.3 400.8 401.3 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2022/06/25
14:04
CENDIM