► ► ► [ สถานการณ์ปกติ ]
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI21 ทม.ดอกคำใต้
1.36
396.3
0.1 397.5 398.0 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2021/12/07
15:57
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
0.75
466.3
0.2 469.0 470.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2021/12/06
23:46
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
1.38
494.8
2.7 496.0 496.5 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2021/12/07
15:57
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.32
394.1
0.1 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2021/12/07
04:04
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.21
474.1
12.7 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2021/12/07
04:04
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
1.1
411.6
9.7 413.5 414.5 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2021/12/03
04:08
CENDIM