► ► ►
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
N/A
N/A
197.0 392.1 392.6 0.0 น้ำอิง เมือง 2020/11/30
11:45
CENDIM
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.74
447.6
6.4 449.8 450.3 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2020/11/30
11:47
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.29
446.4
0.1 447.7 448.2 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2020/11/30
11:45
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
0.14
413.6
0.4 418.8 419.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2020/11/30
11:46
CENDIM
STI26 ทม.พะเยา
2.98
395.5
7.5 396.8 397.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2020/11/30
11:47
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
0.7
466.2
0.1 469.0 470.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2020/11/30
10:40
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.38
407.8
1.4 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2020/11/30
11:45
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.38
394.1
0.1 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2020/11/30
11:47
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.15
474.1
11.9 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2020/11/30
00:49
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
1.53
412.0
18.9 413.5 414.5 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2020/11/30
11:50
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.42
382.5
5.2 386.0 387.0 0.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2020/11/30
11:45
CENDIM