► ► ► [ สถานการณ์ปกติ ]
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
N/A
N/A
178.6 392.1 392.6 0.0 น้ำอิง เมือง 2021/09/20
12:07
CENDIM
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.24
447.1
2.4 449.8 450.3 0.4 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2021/09/20
12:07
CENDIM
STI20 อบต.คือเวียง
0.74
414.7
0.4 417.7 418.2 0.4 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2021/09/20
12:07
CENDIM
STI21 ทม.ดอกคำใต้
0.73
395.7
12.7 397.5 398.0 0.2 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2021/09/20
12:07
CENDIM
STI22 ทม.ดอกคำใต้
1.63
392.7
0.3 393.9 394.4 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2021/09/20
12:07
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.52
446.6
0.5 447.7 448.2 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2021/09/20
06:02
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
N/A
N/A
94.3 400.8 401.3 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2021/09/19
20:17
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
0.45
413.9
0.9 418.8 419.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2021/09/20
12:08
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.52
407.9
2.5 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2021/09/20
11:39
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
1.52
495.0
5.7 496.0 496.5 0.8 น้ำญวน เชียงคำ 2021/09/20
12:10
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.72
394.5
0.8 396.5 397.0 0.6 น้ำญวน เชียงคำ 2021/09/20
12:10
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.76
391.9
3.4 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2021/09/20
11:28
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.58
474.5
17.2 477.0 478.0 0.6 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2021/09/20
12:11
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
0.88
411.4
6.0 413.5 414.5 0.4 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2021/09/20
12:07
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.7
382.7
9.4 386.0 387.0 0.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2021/09/20
11:42
CENDIM