► ► ►
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
N/A
N/A
109.6 392.1 392.6 0.0 น้ำอิง เมือง 2020/09/27
17:12
CENDIM
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.85
447.8
7.4 449.8 450.3 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2020/09/27
17:15
CENDIM
STI22 ทม.ดอกคำใต้
1.74
392.9
0.6 393.9 394.4 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2020/09/27
17:12
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.33
446.4
0.1 447.7 448.2 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2020/09/23
18:07
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
1.48
399.5
0.1 400.8 401.3 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2020/09/23
14:01
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
0.79
414.3
1.7 418.8 419.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2020/09/27
17:13
CENDIM
STI26 ทม.พะเยา
3.01
395.5
8.1 396.8 397.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2020/09/27
17:12
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
0.79
466.3
0.4 469.0 470.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2020/09/27
17:11
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.42
407.8
1.7 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2020/09/27
17:11
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
1.63
495.1
8.5 496.0 496.5 4.0 น้ำญวน เชียงคำ 2020/09/27
17:14
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.72
394.5
0.8 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2020/09/27
17:12
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.78
392.0
3.7 393.5 394.5 1.6 น้ำแวน เชียงคำ 2020/09/27
17:12
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.65
474.6
18.1 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2020/09/27
03:12
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
1.46
412.0
17.3 413.5 414.5 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2020/09/27
17:11
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.64
382.7
8.0 386.0 387.0 0.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2020/09/27
17:12
CENDIM