► ► ► [ สถานการณ์ปกติ ]
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
1.88
391.2
37.8 392.1 392.6 0.0 น้ำอิง เมือง 2022/08/20
12:49
CENDIM
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.17
447.1
1.9 449.8 450.3 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2022/08/20
12:50
CENDIM
STI20 อบต.คือเวียง
1.05
415.0
1.0 417.7 418.2 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2022/08/20
08:38
CENDIM
STI21 ทม.ดอกคำใต้
1.81
396.8
1.3 397.5 398.0 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2022/08/20
12:48
CENDIM
STI22 ทม.ดอกคำใต้
2.05
393.2
2.3 393.9 394.4 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2022/08/20
12:49
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
1.76
399.8
0.1 400.8 401.3 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2022/08/20
12:48
CENDIM
STI25 ทต.แม่กา
1.56
415.0
4.9 418.8 419.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2022/08/20
12:52
CENDIM
STI30 อบต.ภูซาง
1.03
466.6
2.3 469.0 470.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2022/08/20
12:50
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.4
407.8
1.5 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2022/08/20
12:51
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.79
394.5
1.1 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2022/08/20
12:48
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.86
392.0
5.1 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2022/08/20
12:51
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.83
474.8
20.4 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2022/08/20
12:49
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
1.09
411.6
9.6 413.5 414.5 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2022/08/20
12:51
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.88
382.9
15.8 386.0 387.0 0.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2022/08/20
12:50
CENDIM