► ► ► [สถานการณ์ปกติ]
► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI16 ทต.ท่าวังทอง
1.42
387.7
9.9 389.5 390.5 0.0 น้ำอิง เมือง 2019/02/19
03:30
CENDIM
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.62
447.5
5.3 449.8 450.3 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2019/02/19
03:30
CENDIM
STI20 อบต.คือเวียง
0.57
414.5
0.4 417.7 418.2 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2019/02/13
19:50
CENDIM
STI21 ทม.ดอกคำใต้
0.89
395.9
7.8 397.5 398.0 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2019/02/19
03:30
CENDIM
STI24 ทต.บ้านต๊ำ
1.59
399.6
0.1 400.8 401.3 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2019/02/19
03:30
CENDIM
STI26 ทม.พะเยา
2.3
394.8
0.5 396.8 397.3 0.0 ห้วยแม่ต๋ำ เมือง 2019/02/19
03:30
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
0.3
407.7
0.9 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2019/02/16
15:50
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
2.25
395.0
4.4 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2019/02/19
03:31
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.67
391.8
2.1 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2019/02/19
03:31
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.08
474.0
11.1 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2019/02/19
03:34
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
0.57
411.1
2.0 415.0 416.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2019/02/19
03:30
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.35
382.4
4.7 386.0 387.0 0.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2019/02/19
03:30
CENDIM
TY.48 บ้านแฮะ
3.08
354.4
0.0 354.7 355.5 0 น้ำยม ปง 2019/02/19
03:15
กรม
ชลประทาน
TY.47 อำเภอปง
N/A
N/A
0.0 290.9 291.7 0 น้ำยม ปง 2019/02/19
03:15
กรม
ชลประทาน
TY.31 บ้านทุ่งหนอง
5.57
262.6
0.0 265.3 267.4 0 น้ำยม ปง 2019/02/19
03:15
กรม
ชลประทาน