► ► ►




► [สถานการณ์ปกติ]


PYflood

ข้อมูลรายสถานี

สามารถเลื่อนขวาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสถานี ชื่อ กราฟ ระดับน้ำ ระดับน้ำ
(ม.)
ระดับน้ำ
(ม.รทก)
อัตราการไหล
(ม3/วิ)
ระดับเตือนภัย
(ม.รทก)
ระดับวิกฤต
(ม.รทก)
น้ำฝน
(มม.)
ลำน้ำ อำเภอ ข้อมูลเมื่อ แหล่งที่มา
STI15 ทต.ท่าจำปี
0.57
389.9
1.9 392.1 392.6 0.0 น้ำอิง เมือง 2020/04/01
00:14
CENDIM
STI16 ทต.ท่าวังทอง
1.05
387.3
2.4 389.5 390.5 0.0 น้ำอิง เมือง 2020/04/02
13:10
CENDIM
STI19 ทต.หนองหล่ม
0.18
447.1
1.9 449.8 450.3 0.0 ร่องช้าง ดอกคำใต้ 2020/03/30
14:42
CENDIM
STI23 ทต.บ้านต๊ำ
0.24
446.3
0.1 447.7 448.2 0.0 ห้วยแม่ต๊ำ เมือง 2020/04/01
00:19
CENDIM
STI31 อบต.ป่าสัก
N/A
N/A
4.6 410.0 411.0 0.0 น้ำเปื๋อย ภูซาง 2020/04/02
13:11
CENDIM
STI32 อบต.ร่มเย็น
1.26
494.7
0.8 496.0 496.5 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2020/04/02
13:11
CENDIM
STI33 อบต.เจดีย์คำ
1.3
394.1
0.1 396.5 397.0 0.0 น้ำญวน เชียงคำ 2020/04/02
13:13
CENDIM
STI34 อบต.เชียงบาน
3.62
391.8
1.5 393.5 394.5 0.0 น้ำแวน เชียงคำ 2020/04/02
13:12
CENDIM
STI35 อบต.แม่ลาว
1.12
474.0
11.6 477.0 478.0 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2020/04/02
13:12
CENDIM
STI36 ทต.ฝายกวาง
1.26
411.8
12.9 413.5 414.5 0.0 น้ำแม่ลาว เชียงคำ 2020/04/02
13:11
CENDIM
STI37 อบต.เชียงแรง
4.44
382.5
5.3 386.0 387.0 0.0 น้ำแม่ลาว ภูซาง 2020/04/02
13:11
CENDIM